خوارزم
Khwarazm
خوارزم
Chorasmia
خوشبختی
eudaimonia
ویژگی مغناتیسی
magnetism