آزمایش‌گروی
empiricism
آگاهشی
declarative
ابر بوم
cloud native
ابردرون‌یافت‌گروی
superintuitionistic
ابزارگروی
instrumentalism
ارزش کارکردی
truth functional
ارزش‌های راستی محکی جملات هستند
ارزش‌های صدق محکی جملات هستند
ارستویی
Aristotelian
استاد
professor
استالناکر
Stalnaker
استرالیا
Australia
استنشی
extensional
استنش‌گروی
extensionalism
استوار
solid
استواره بَوَندَگی گودل
Gödel's completeness theorem
استواره دوم بَوَندَگی گودل
Gödel's second incompleteness theorem
استواره فشردگی
Compactness Theorem
استواره لونهایم
Löwenheim Theorem
استواره یکم بَوَندَگی گودل (1931)
Gödel's first incompleteness theorem
اسدالله فلاحی (1974 – present)
Asadollah Fallahi
اسمیت
Smith
افماریک
calculus
افکلیذیس
Euclid
الزویر
Elsevier
الستیک‌سرچ
Elasticsearch
امروز
today
انجام دهنده
performer
انجمنیگی
associativity
اندرهازش یک انگاشته
Introduction of an assumption
اندرهازش ∨
∨ Introduction
انگارش
math
انگارش
Mathematics
انگاره‌ی پیوستار
Continuum hypothesis
انگاشته‌ها
assumptions
اورکل (1977 – present)
Oracle
اَوَست
absolute
اپل (1977)
Apple
اژه
Aegean
ایتالیا
Italy
ایران
Iran
ایران بزرگ
Greater Iran
ایست
failure
ایستش کامنده
intentional stance
اینهمانی
identity
بازتابی
reflexive
بنداشت D
Modal Axiom D
بنداشت K
Modal Axiom K
بنداشت T
Modal Axiom T
بنداشت اُستَنِشیگی
Axiom of Extensionality
بنداشت جداشدن
Axiom schema of separation
بنداشت هنگرد توانی
Axiom of the power set
بنداشت گزینش
Axiom of choice
بنداشت یکایش
Axiom of the union
بنداشتش
axiomatization
بنداشتش هیتینگ
Heyting axiomatization
بنداشتش کلینی
Kleene axiomatization
ترافرازنده
transcendence
تکان
individuals
تک‌داری
monopoly
جاندار
organism
دانش‌گروی
positivism
درتاهش
implication
درتاهش سخت‌گیر
Strict implication
درتاهش ماتکی
Material implication
دریافت
perception
دمداشت: گویایی بستگی و بایستگی (1975)
Entailment: The Logic of Relevance and Necessity
دمداشت: گویایی بستگی و بایستگی (1992)
Entailment: The Logic of Relevance and Necessity
روشنگری
Explication
سُتوارش
assertion
سُتوارشی
assertoric
شماره‌ها
numerals
شماره‌های نخست دوقلو
twin primes
شماره‌های همتافت
complex numbers
شمارگان درست
integral numbers
مانه‌گروی
idealism
ورتاها
variants
پروز اسکفت
Principle of Explosion
پروز دو ارزشی بودن
Principle of bivalence
پروز ناپادگویی
Law of noncontradiction
پروز همدلی
principle of charity
پروز چرایی بسنده
Principle of sufficient reason
چندپهلویی
ambiguousness
کالبدین
concrete
کوچک‌شدن
contraction