باهمشماری
syllogism
تراگوشی
diagonal
دستور بایستگی
Necessitation rule
دستورهای واخنش
rules of derivation
فربین
Theorem
فربین بَوَندَگی گودل
Gödel's completeness theorem
فربین دوم بَوَندَگی گودل
Gödel's second incompleteness theorem
فربین فشردگی
Compactness Theorem
فربین لونهایم
Löwenheim Theorem
فربین لونهایم-اسکولم
Löwenheim-Skolem Theorem
فربین لونهایم-اسکولم سرپایین
Downward Löwenheim-Skolem Theorem
فربین هستومندی مدل
Model existence theorem
فربین یکم بَوَندَگی گودل
Gödel's first incompleteness theorem
قانون پیرس
Peirce's law
قانون‌های دمورگان
De Morgan 's laws
پیمان‌گرایی
conventionalism