زاستارگرایی
naturalism
زدایش ∧
∧ Elimination
زدودن نایش دوباره
Double negation elimination
زرادخانه
arsenal
زنون
Zeno
زیر خت دار
underlined
زیرسهانی
subsentential