دستور بایستگی
Necessitation rule
نیو یورک
New York
ناگزاره‌ای
Non-propositional
زاستارگرایی
naturalism
چیستی
nature of
neocolonialism
neocolonialism
neologism
neologism
neopositivism
neopositivism
nihilism
nihilism
nominalism
nominalism
non-cognitivism
non-cognitivism
نااستنشی
non-extensional
دیسه‌ای نشده
non-formalized
ناهنجار
non-normal
nonreductionism
nonreductionism
ناساده
nonsimple
شماره‌ها
numerals