پادسانی
contrary
پادنهش
contraposition
پادهمامون
antisymmetric
پادگویی
contradiction
پارادخش راسل (1901)
Russell's paradox
پارادخش‌های درتاهش ماتکی
paradoxes of material implication
پاول پارسی (571)
Paul the Persian
پاینده
endurant
پخش‌پذیری
distributive
پراسوگروی
parallelism
پرتو
ray
پرسمان گتیه
gettier problem
پرسپترون
perceptron
پروز اسکفت
Principle of Explosion
پروز دو ارزشی بودن
Principle of bivalence
پروز ناپادگویی
Law of noncontradiction
پروز همدلی
principle of charity
پروز چرایی بسنده
Principle of sufficient reason
پسوندیدن
Suffixing
پسینی‌بودن
posterioricity
پنجشنبه
Thursday
پنداشت ارستو از هستی
Aristotle's Notion of Existence
پنداشت فرگه از هستی
Frege's Notion of Existence
پنداشت ماینونگ از هستی
Meinong's Notion of Existence
پنداشتن
conceive
پژوهشهای فرزانگیک (1953)
Philosophical Investigations
پی. اس. نویکوف (1901 – 1975)
Pyotr Sergeyevich Novikov
پیامد گویایی
logical consequence
پیای
successor
پیتاگوریان
Pythagoreanism
پیشینی
a priori
پیشینیان
predecessors
پیشینی‌بودن
a prioricity
پیمان‌گرایی
conventionalism
پیوند پیامد
consequence relation
پیوندگاه
juncture
پی‌آیانه
respectively