ساختار جبری
Algebraic structure
سامانه S1 (1932)
Lewis's system S1
سامانه S2 (1932)
Lewis's system S2
سامانه S3
Modal System S3
سخت‌گیر
rigour
سخت‌گیرانه
austerely
سرده
‫‪species
سرنوشت‌باوری
fatalism
سرگرمی
hobby
سنجش خرد ناب (1781)
Critique of Pure Reason
سنگ‌پشت
tortoise
سه ارزشی
three-valued
سهان
sentence
سهش همدار
Common Sense
سوگردش
obversion
سُتوارش
assertion
سُتوارشی
assertoric
سگ
dog
سی. اس. پیرس
C. S. Peirce
چندی‌گر
quantifier