نبیگ
book
هرگانی
universal
پاینده
endurant
کاخ
castle
کاربر
user
کارکرد
function
کارکرد
function
کارکردگرایی
functionalism
کالبدین
concrete
کامندگی
intentionality
کبوتر
dove
کردارگرا
pragmatist
کریکت
cricket
کلیه‌دار
renate
کنشمندگروی
actualism
کوشا
industrious
کوچک‌شدن
Contraction
کوچک‌شدن
contraction