نبیگ
book
هرگانی
universal
پاینده
endurant
کاخ
castle
کاربر
user
کارکرد
function
کامندگی
intentionality
کبوتر
dove
کریا
function
کریکت
cricket
کلاسیک
classical
کلیه‌دار
renate
کوشا
industrious
کوچک‌شدن
Contraction
کوچک‌شدن
contraction