بازبرد
reference
بازتابی
reflexive
بازنمایش و خردورزی دانایی
Knowledge Representation and Reasoning
باز‌هازش به یاوه
Reductio ad absurdum
بالشگر
developer
Farzad Bathaei
Farzad Bathaei
باهمشماری
syllogism
بدرود
farewell
براوئری
Brouwerian
براون
Brown
برون‌آختی
alethic
بریزبن
Brisbane
بزرگترین شماره‌ی نخست
the greatest prime
بزرگمهر لقمان
Bozorgmehr Loghman
بستار هرگانی
Universal Closure
بسته
parcel
بستگی‌دار
pertaining
بغداد
Baghdad
بلندی
height
بنداشت D
Modal Axiom D
بنداشت K
Modal Axiom K
بنداشت T
Modal Axiom T
بنداشت اُستَنِشیگی
Axiom of Extensionality
بنداشت جداشدن
Axiom schema of separation
بنداشت هنگرد توانی
Axiom of the power set
بنداشت گزینش
Axiom of choice
بنداشت یکایش
Axiom of the union
بنداشتش
axiomatization
بنداشتش هیتینگ
Heyting axiomatization
بنداشتش کلینی
Kleene axiomatization
بنیاد برای انگارش
Foundation for mathematics
بنیادهای انگارشیک
Mathematical foundations
بنیادین‌گرایی
foundationalism
بن‌پار بسته
closed element
بن‌پار همانی
identity element
بهرام
Mars
بولی
boolean
بوندگی افماریک کارکردی رایه‌ی یکم (1949)
The Completeness of the First-Order Functional Calculus
بَردِش پیای
Affirming the consequent
بَوَندَگی
completeness
بَوَندَگی ساختاری
Structural completeness
بَوَندَگی چماریک
Semantic completeness
بُرش درتاهش گویایی R
implication fragment of R
بیشال‌گروی
pluralism
هم‌ساختانه
constructively
هم‌ساخت‌های انگارشیک
mathematical constructions
پی‌آیانه
respectively
کنشمندگروی
actualism
گفتمان
debate