انجمنیگی
associativity
جاره
lattice
جاره واباژشی
distributive lattice
جاره کراندار
bounded lattice
درون‌یافت‌باور
intuitionist
روشنگری سنجشگرانه فلسفه لایبنیتس (1900)
A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz
شرلاک هولمز
Sherlock Holmes
شماره همتافت
complex number
شماره‌ها
numerals
شماره‌های نخست دوقلو
twin primes
شماره‌های همتافت
complex numbers
شمارگان درست
integral numbers
شماریک پئانو
Peano arithmetics
شماریک‌سازی
arithmetisation
شهباز
eagle
شکسپیر
Shakespeare
همبایستی آگاهشی
Indicative conditional
گمان‌گروی
Skepticism (Scepticism)
گمان‌گروی
skepticism