آهزندگی
associativity
بوتاری آگاهشی
Indicative conditional
جاره
lattice
جاره واباژشی
distributive lattice
جاره کراندار
bounded lattice
درون‌یافت‌باور
intuitionist
روشنگری پرژنی فلسفه لایبنیتس (1900)
A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz
شرلاک هولمز
Sherlock Holmes
شماره همتافت
complex number
شماره‌ها
numerals
شماره‌های نخست دوقلو
twin primes
شماره‌های همتافت
complex numbers
شمارگان درست
integral numbers
شماریک‌سازی
arithmetisation
شکسپیر
Shakespeare
فهم همدار
Common Sense
گمان‌باوری
Skepticism (Scepticism)
گمان‌باوری
skepticism