آوین-نگریک
proof-theoretic
سامانه S1 (1932)
Lewis's system S1
سامانه S2 (1932)
Lewis's system S2
سامانه S3
Modal System S3
سنجش خرد ناب (1781)
Critique of Pure Reason
نااستنشی
non-extensional
نابَوَندَگی
incompleteness
نارنجی
orange
ناساده
nonsimple
ناهارخوری
lunchroom
ناهمامون
asymmetric
ناهمسو
dissenting
ناهنجار
non-normal
ناگزاره‌ای
Non-propositional
نایش دوباره
Double negation
نبیگ
book
نتایج یک گردهمایی انگارشیک
Ergebnisse eines Mathematischen Kolloquiums
نماد O بزرگ
Big O notation
نمونه‌سازی هرگانی
Universal Instantiation
نمونه‌ی جانشین
substitution instance
نهاده‌ی بنیادین
subject matter
نگرش‌ها
considerations
نگره‌
theory
نگره‌ی راستی
Theory of truth
Theory of Computation
Theory of computation
نگره‌ی فرتوری چمار
Picture theory of meaning
نگره‌ی مدل
Model theory
نگره‌ی همانی راستی
identity theory of truth
نگره‌ی همدوسی راستی
Coherence theory of truth
نگره‌ی همپتوازی راستی
Correspondence theory of truth
نگره‌ی وابستگی
Theory of relativity
نگره‌ی واگویه‌ها
Theory of descriptions
نگره‌ی چمار
theory of meaning
نگره‌ی گونه‌ها
Theory of types
نیرومندشده
strengthened
نیم‌جاره
semilattice
نیو یورک
New York
وابسته‌گرا
relativist
وابسته‌گرایی
relativism
واگانگر
publisher
چندی‌نگذارده
unquantified
یاوه
absurd