بدرود
farewell
داراک واجوهش
disjunction property
هستی
Existence
واباژشی
distributive
وابسته‌گرا
relativist
وابسته‌گرایی
relativism
واخته
predicate
وارون پذیری
invertibility
واژه‌نامه فرزاد (2019)
Vajenameh Parsi Farzad
واکاوی مزداهیک گویایی (1847)
The Mathematical Analysis of Logic
واکاوی گویاییگ-تاریخی فرافربین گودل در گویایی شونی
Logical-Historical Analysis of Gödel's Metatheorem in Modal Logic
واگانگر
publisher
وتار گویاییک-فرزانگیک (1921)
Tractatus Logico-Philosophicus
ورتاها
variants
ورشو
Warsaw
ویلیام پری (1908 – 1988)
William Tuthill Parry
وین
Vienna
ویژگی مغناتیسی
magnetism
پنداشت ارستو از هستی
Aristotle's Notion of Existence
پنداشت فرگه از هستی
Frege's Notion of Existence
پنداشت ماینونگ از هستی
Meinong's Notion of Existence