راستی پوچ
vacuous truth
راستینی
truth
راست‌جست‌باوری
verificationism
راسل
Russell
راسلی
Russellian
راهب
monk
راهکاری برای پراسه‌ی واسون برای سامانه‌های S2 و S4 لوئیس (1941)
A Solution of the Decision Problem for the Lewis systems S2 and S4, with an Application to Topology
رایانش
computing
رایه‌ی یکم
first order
رزن بایستگی
Necessitation rule
رزن هروینیدن
Generalization
رزن پذیرفتنی
Admissible rule
رزن‌های واخنش
rules of derivation
رشته
sequent
رهام اشه (1955 – present)
Raham Asha
روزنامه‌نگاری
journalism
روشنگری
Explication
روشنگری پرژنی فلسفه لایبنیتس (1900)
A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz
رویکرد
approach
مزداهی
Mathematics
وتار گویاییک-فلسفی (1921)
Tractatus Logico-Philosophicus
پیوند پیامد
consequence relation