انگاره‌ی پیوستار
Continuum hypothesis
فتادپرهانی
case study
فرازبان
metalanguage
فرانسه
France
فربین
Theorem
فربین بَوَندَگی گودل
Gödel's completeness theorem
فربین دوم بَوَندَگی گودل
Gödel's second incompleteness theorem
فربین فشردگی
Compactness Theorem
فربین لونهایم
Löwenheim Theorem
فربین لونهایم-اسکولم
Löwenheim-Skolem Theorem
فربین لونهایم-اسکولم سرپایین
Downward Löwenheim-Skolem Theorem
فربین هستومندی مدل
Model existence theorem
فربین یکم بَوَندَگی گودل (1931)
Gödel's first incompleteness theorem
فرزانگی
philosophy
فرزانگی
Philosophy
فرزانگی انگارشی
Philosophy of Mathematics
فرزانگی زبان
Philosophy of Language
فرزانگی زبان هرروزه
Ordinary language philosophy
فرزانگی هگل
Hegel's philosophy
فرگه-لوکاشویچ
Frege-Łukasiewicz
فرگه‌
Frege
فرگه‌ای
Fregean
فلسفه‌ی زبان
Philosophy of language
پیتاگوریان
Pythagoreanism